Μεθοδολογία

Η DASO συνεργάζεται στενά με τη Διοίκηση και το στελεχιακό δυναμικό των επιχειρήσεων, παρακολουθεί την εξελικτική πορεία των παρεχόμενων υπηρεσιών και διαμορφώνει πλαίσιο διορθωτικών ενεργειών – όταν και εφόσον απαιτείται – για την επίτευξη των εταιρικών στόχων.

Με το μοντέλο D.A.S.O. διαγιγνώσκουμε επιχειρηματικά σφάλματα και παθογένειες (Diagnose), ευθυγραμμίζουμε την στρατηγική με τις διεργασίες και τους ανθρώπους (Align), επιλέγουμε τις καλύτερες πλατφόρμες εφαρμογής (Select) και βελτιστοποιούμε συστήματα, δομές και παραδοτέα (Optimize).