Συγχωνεύσεις & Εξαγορές

Η DASO ενισχύει τις εταιρείες να υπερβούν τα εμπόδια και να προχωρήσουν σε επιτυχείς Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, μέσω μιας ολοκληρωμένης και καλά δοκιμασμένης προσέγγισης, η οποία συνδέει τη στρατηγική συγχώνευσης, την ενδελεχή έρευνα και την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.

Παρέχουμε ολοκληρωμένες και ευέλικτες υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών μας, καλύπτοντας όλες τις δραστηριότητες Συγχωνεύσεων και Εξαγορών και παραδίδουμε λεπτομερή αναφορά που συμπεριλαμβάνει συστάσεις και διορθωτικές ενέργειες.

Λειτουργούμε ένα μοντέλο πέντε σταδίων που αποτελείται από τη Στρατηγική, τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό, τη Στρατηγική Due Diligence, το Σχέδιο Ένταξης και την Υλοποίηση.

1. Στρατηγική

Διασφαλίζουμε ότι η συγχώνευση είναι μέρος της εταιρικής στρατηγικής και των δύο εταιρειών που συγχωνεύονται. Καθοδηγούμε τη Διοίκηση να αναπτύξει μια σαφώς κατανοητή στρατηγική εξαγοράς, που ακολουθείται από πρόγραμμα συγχώνευσης που είναι ευθυγραμμισμένο με τη στρατηγική αυτή.

2. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Αναπτύσσουμε το περίγραμμα του Επιχειρηματικού Σχεδίου που συνδέεται με τη στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας και ξεκαθαρίζει με ποιο τρόπο η συμφωνία θα προσθέσει αξία και για τις δύο εταιρείες.

3. Στρατηγική Due Diligence

Χρησιμοποιώντας τη Διαγνωστική Τομογραφία, προχωρούμε με ένα ολοκληρωμένο check-up των εταιρειών. Αξιοποιούμε τις επιχειρηματικές ανάγκες, αξιολογούμε τα συμπτώματα και τις βασικές συνθήκες προκειμένου να προσδιορίσουμε τις βασικές πηγές που παρέχουν διαρκή αξία και να διακρίνουμε εμπόδια που πρέπει να ξεφορτωθούμε. Ως εκ τούτου, διακρίνουμε τους τομείς από τους οποίου αναμένουμε προστιθέμενη αξία σε αντίθεση με αυτούς που δεν πρέπει να ενσωματώσουμε.

4. Σχέδιο Ένταξης

Διαμορφώνουνε την πλατφόρμα πάνω στην οποία επισημαίνονται οι αξίες της εταιρείας, το χάσμα κουλτούρας/στρατηγικής και ο χάρτης των ανεξερεύνητων πηγών των ανταγωνιστικών της πλεονεκτημάτων, προκειμένου να δημιουργηθεί το σχέδιο ενσωμάτωσης των συγχωνευόμενων εταιρειών. Οι βασικές δραστηριότητες ενσωμάτωσης για κάθε τμήμα ξεχωριστά (πολιτικές, διαδικασίες, διεργασίες, παράμετροι που ενισχύουν τις συνέργειες και την εξοικονόμηση κόστους) καθώς επίσης και το πλάνο επικοινωνίας, οριστικοποιούνται και υποβάλλονται για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Υλοποίηση

Διεξοδικά εποπτεύουμε την εφαρμογή του Σχεδίου Ενσωμάτωσης, δεδομένου ότι η επιτυχής συγχώνευση δύο εταιρειών απαιτεί συνεχή και συνεπή εφαρμογή του συμφωνημένου σχεδίου ένταξης για όλες τις Διευθύνσεις (Οικονομική, HR, IT, Νομικών Υπηρεσιών, Προμηθειών, Μάρκετινγκ, Πωλήσεων, Logistics, Αποθηκών, R&D, QC/QA, Παραγωγής, Συντήρησης, Εκτελεστικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης Ένταξης & Συμμόρφωσης).

Η φιλοσοφία μας εκτείνεται πέρα ​​από μια συνηθισμένη συγχώνευση εταιρειών, γιατί υποστηρίζουμε τη δημιουργία μιας νέας οργάνωσης που θα χρησιμοποιήσει τις καλύτερες πρακτικές και των δύο εταιρειών, θα απασχολήσει τους περισσότερο ταλαντούχους σε γνώση, αποτελεσματικότητα, δεξιότητες/ικανότητες και θα λειτουργεί κάτω από σύγχρονο μάνατζμεντ με ισχυρές δομές εταιρικής διακυβέρνησης.

Συνεργαζόμαστε στενά με τη Διοίκηση και το στελεχιακό δυναμικό των επιχειρήσεων και διαθέτουμε μοναδική τεχνογνωσία στην ανάπτυξη στρατηγικών που διακρίνει τους πελάτες μας. Ως στρατηγικοί συνεργάτες, βοηθάμε τους πελάτες μας να διαχειριστούν αποτελεσματικά την αλλαγή, να κατακτήσουν ισχυρή και κερδοφόρα θέση στην αγορά και να δημιουργούν προστιθέμενη αξίας στους μετόχους.

Διαθέτουμε σημαντική εμπειρία σε θέματα Σ&Ε πάνω σε αρκετούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των κλάδων των Τροφίμων (Γαλακτοκομικά, Δημητριακά, Προϊόντα Αρτοποιίας, Αγροδιατροφή), του Λιανεμπορίου, των FMCG και των Υπηρεσιών Υγείας.